Om arbetssättet

Arbetet inleds vanligtvis med 1-2 tillfällen för att kartlägga och identifiera utvecklingsområden samt gemensamt formulera mål. Ett förslag på utvecklingsarbete presenteras anpassat efter aktuell frågeställning och efter individens, gruppens eller organisationens behov. Arbetat kan sträcka sig över kortare eller längre tid. Från ett par enstaka tillfällen till insatser över längre tid, allt beroende på problemställning och målsättning. Avslutningsvis gör vi en gemensam utvärdering, vid behov även uppföljning samt återkoppling till uppdragsgivaren.

Grunden i vårt arbetssätt är tillämpad beteendeanalys och inlärningspsykologi. Metoderna är evidensbaserade, det innebär att man genom forskning har sett att metoderna fungerar. Arbetssättet kallas beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU), på engelska Organizational Behaviour Management (OBM). Metoden beskriver hur man i en organisation kan förstå, påverka och förändra beteenden hos medarbetare och chefer för att på så sätt utveckla verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om att förbättra resultat, skapa en arbetsmiljömässigt säkrare arbetsplats, förbättra samarbetet i en grupp eller utveckla ledarskap.

Mer om beteendeanalytisk organisationsutveckling

Strategier och arbetsprocesser kan vara en utgångspunkt, en annan värdegrund och attityder men det som till sist faktiskt avgör om uppställda mål verkligen uppnås är vad var och en i organisationen gör (och säger) dag för dag. Fokus i synsättet ligger alltså på beteenden snarare än på vilka egenskaper eller personligheter chefer eller medarbetare har. Några exempel på beteenden kan vara att ringa säljsamtal, ta emot en kund, instruera eller ge återkoppling till en medarbetare. Fokus är att förstå vad som i organisationen eller arbetsgruppen som påverkar beteendena och hur man kan lära in nya önskvärda beteenden och få dessa nya beteenden att bestå. På så vis förändras företagskulturen. Med andra ord; företagskultur är beteenden som systematiskt och över tid har förstärkts eller försvagats av organisationens personer och system.

Kännetecknande för arbetssättet är tydlig riktning i form av definierade utvecklingsmöjligheter och mål, rätt förutsättningar för genomförande genom identifiering av nyckelbeteenden, genomförande av förändringen inklusive regelbunden resultatmätning och slutligen vidmakthållande av nya beteenden och processer för hållbarhet över tid. Arbetssättet fungerar utmärkt både som ett alternativ, eller som ett komplement, till andra arbetssätt exempelvis Lean.

Mer om beteendebaserad säkerhet

Beteendebaserad säkerhet (BBS) eller Behaviour Based Safety är en del inom beteendeanalytisk organisationsutveckling. Här ligger fokus i första hand på att skapa en trygg och säker arbetsplats. En arbetsplats där olyckor och skador undviks eller minimeras. Där incidenter och riskbeteenden undviks och minimeras. Man får en säkrare arbetsplats genom att specificera, utveckla, mäta och uppmuntra säkra beteenden och processer. Beteenden och processer som är oförenliga med risker. Grunden är tillämpad beteendeanalys. För att skapa en säkerhetskultur inom en organisation krävs att säkerhet värderas som viktigt och att fokus alltså läggs inte bara på en säker arbetsmiljö och på personfaktorer utan även på beteendefaktorer. Satsningar på beteendebaserad säkerhet förekommer inom exempelvis sjukvården, kemisk industri eller transportsektorn. En långsiktig förändring till en säkrare arbetsplats kräver både utbildning och träning. En säker arbetsplats engagerar alla i organisationen.