Verksamhetsutveckling

Kan lönsamheten vara bättre?
Står verksamheten inför eller mitt i ett förändringsarbete?
Innebär er verksamhet risk för olyckor och skador?

Många organisationer lägger ned tid och kraft på att utveckla strategier och processer. Men trots det så brister ofta genomförandet. Hur säkrar man då att alla i organisationen förstår, följer och arbetar i linje med strategierna och processerna för att uppnå målen?

Det är ofta svårt för medarbetare att släppa gamla arbetssätt och ta till sig nya rutiner. Ibland krockar verksamhetens behov med arbetsgruppens eller de egna behoven. I andra fall upplevs förändringar som hotande i en trygg och känd arbetssituation. I den situationen är det ofta inte fler dokument som behövs. Istället behöver beteenden som driver resultat identifieras och utvecklas. Beteenden som sedan bibehålls med positiva metoder i form av exempelvis uppmuntran. På detta sätt ökar möjligheten till förståelse, delaktighet och engagemang bland personalen: en förutsättning för effektiva och värdeskapande processer.

Verksamhetsutveckling kan syfta till att:

  • uppnå specifika resultatmål
  • öka effektivitet och engagemang
  • identifiera och utveckla centrala värdeskapande processer, arbetssätt och rutiner

Exempel på verksamhetsutveckling

  • Översyn av rutiner och arbetssätt för ett bättre samarbetsklimat och god arbetsmiljö.
  • Förverkliga organisationens värderingar så att de kommer till uttryck i personalens beteenden.
  • Identifiera beteenden hos personalen på alla nivåer i organisationen som ligger i linje med företagets strategi och processer och som driver resultat samt bibehålla dessa beteenden på kort och lång sikt.
  • Beteendebaserad säkerhet – beteendeinriktade insatser med syfte att minska risken för skador och olyckor (läs mer om beteendebaserad säkerhet).